Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Veiligheid voor iedereen

             MySafeHouse Biezenstraat 21 7601 VW Almelo telefoon (06) 25 10 25 54-  email info@mysafehouse.nl - bankrelatie  NL97SNSB0898519403 - KvK 56125607 - BTW 128542627B01 - BTW-identificatienummer NL001582327B88

Algemene voorwaarden professionals & particulieren

Professionals;

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Opdrachtnemer:         MySafeHouse

Opdrachtgever:        * (de wederpartij van opdrachtnemer)

Opdracht:                   * (de in onderling overleg tussen opdrachtgever en

opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.)

Artikel 2 Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever(s), waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
 1. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
 2. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

Artikel 3 Offertes

 1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
 1. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
 1. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is opdrachtnemer er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 1. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij

 1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn.
 3. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Als door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht, meerwerk

Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening. Opdrachtnemer mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen.

 1. In afwijking van lid 1, brengt opdrachtnemer geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Contractduur; uitvoeringstermijn

Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 1. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet opdrachtgever opdrachtnemer dus schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 8 Tarieven

Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt opdrachtnemer zijn tarief vast volgens zijn uurtarief.

 1. In het tarief van opdrachtnemer zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd is eveneens inbegrepen, tenzij anders aangegeven in de offerte. Reis- en verblijfkosten declareert hij volgens afspraken in de offerte. Bij alle offertes brengt opdrachtnemer alleen de werkelijk bestede tijd in rekening en bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag, declareert hij na overleg met opdrachtgever.
 1. Bedragen zijn exclusief BTW.
 2. Als Opdrachtnemer met opdrachtgever een uurtarief afspreekt, is de Opdrachtnemer niettemin gerechtigd dit tarief te verhogen zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 1. Opdrachtnemer mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. Bij prijsstijging buiten de inflatie om mag opdrachtnemer de prijzen ook verhogen. Opdrachtgever mag de opdracht annuleren bij een jaarlijkse verhoging van meer dan 10%. Hij mag dit niet, wanneer de verhoging voortvloeit uit de wet.
 1. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zijn plannen voor verhoging van het tarief, inclusief de hoogte en de ingangsdatum ervan, schriftelijk laten weten.
 2. Gaat opdrachtgever niet akkoord met de door opdrachtnemer geplande verhoging van meer dan 10%, dan kan hij binnen twee weken na de kennisgeving ervan, de opdracht schriftelijk annuleren per de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde ingangsdatum van de verhoging.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

Betaling moet binnen twee weken na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen.

 1. Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. Opdrachtgever berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie bedragen elke keer € 100,00 en zijn voor rekening van opdrachtgever.
 1. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 1. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door opdrachtnemer geleverde diensten en/of zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.

 1. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.
 2. Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet opdrachtgever opdrachtnemer daarvan zo snel als van hem kan worden verwacht, op de hoogte te stellen.
 3. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek, meteen ter inzage te geven.
 4. De door opdrachtnemer geleverde zaken, die volgens lid 1. van dit artikel bepaalde, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht maar nooit als betaalmiddel worden gebruikt.
 5. Wil opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer – of door deze aan te wijzen derden- om alle locaties waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen.

Artikel 11 Onderzoek, reclames en klachten

1.Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk innen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat  opdrachtnemer er adequaat op kan reageren.

 1. Als een klacht terecht is, verricht opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken.
 2. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is opdrachtnemer aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12 Opzegging

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 1. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 1. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 1. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 1. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is  Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Als opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, moet opdrachtgever het geleverde op zijn schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig teruggeven. Komt opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

 1. Als opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in gebreke blijft, mag opdrachtnemer de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Voor aanvaarde opdrachten heeft opdrachtnemer een inspanningverplichting. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 1. Als opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag en in ieder geval het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 1. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of zijn leidinggevende onderschikten.
 1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor tijdens instructie aangeleerde en daarna in de praktijk uitgevoerde principes, technieken of tactieken door opdrachtgever.

Artikel 16 Vrijwaringen

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 17 Overmacht

 1. Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en – volgens de wet – ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 1. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.
 2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 3. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Is opdrachtnemer op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

Artikel 18 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
 1. Moet opdrachtnemer volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan – door de wet of de bevoegde rechter aangewezen – derden verstrekken en kan hij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten

Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20 Geschillen

 1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut in Rotterdam, dat geldt bij aanvang van de Mediation.
 2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van Mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 21 Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

Artikel 22 Wijzigingen

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar opdrachtnemer staat ingeschreven. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.

Particulieren;

Aansprakelijkheid

MYSAFEHOUSE en instructeurs van MYSAFEHOUSE, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel of de gevolgen daarvan, dat door deelname aan de cursus/training/stage enz. zou kunnen ontstaan.

MYSAFEHOUSE gaat ervan uit dat de cursist zich hiertegen passend verzekerd.

Alle schade die moedwillig of onachtzaam door de cursist(en) aan de trainingslocatie en trainingshulpmiddelen is toegebracht, wordt op kosten van de cursist(en) (of diens ouders c.q. wettelijke vertegenwoordigers) hersteld.

MYSAFEHOUSE is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van kledingstukken of andere eigendommen van de cursisten, evenmin voor vermissing van in de school achtergelaten spullen.

Indien een cursist door zijn houding en/of optreden in opspraak komt, die de goede naam van MYSAFEHOUSE zou kunnen schaden, is MYSAFEHOUSE bevoegd om de cursist verdere toegang tot elke training te ontzeggen en het lidmaatschap op te zeggen. Hetgeen omschreven staat bij opzegging blijft van kracht.

De cursist, die zich in een trainingslocatie waar MYSAFEHOUSE les geeft of in de onmiddellijke nabijheid daarvan aan wangedrag schuldig maakt, kan geschorst of van MYSAFEHOUSE verwijderd worden.

Lidmaatschap kosten en betaling

Het maandelijkse te betalen bedrag (contributie) voor 1 x per week volgen van een reguliere training (1 ½ uur) bedraagt  € 25,-  p.p. en voor 2 x per week € 30,- p.p.

Deze lessen zullen in Enschede en Hengelo (Ov) plaatsvinden. Dan wel elders, op tijd aangegeven.

Na inschrijving zal aan het begin van elke maand het genoemde contributiegeld overgemaakt moeten zijn.

MYSAFEHOUSE zal geen inschrijfgeld innen.

Betalingen van de contributies lopen het gehele jaar door alsmede de schoolvakanties, cursussen en sluitingen wegens ziektes/ongevallen.

Indien de betaling achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of om welke reden dan ook, wordt het bedrag meegenomen in de eerst volgende incassering (zonder kosten). Bij wederom achterwege blijven hierna wordt er € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de cursist voortdurend in gebreke blijft wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de cursist.

Bij achterstallige betaling van het lesgeld wordt na één schriftelijke betalingsherinnering de vordering tot incasso uit handen gegeven.

Bij achterstallige betaling blijft het lid te allen tijde aansprakelijk.

Bij achterstallige betaling van het lesgeld kan de toegang tot het bijwonen van de cursus worden ontzegd, terwijl de verplichting tot betaling van het overeengekomen lesgeld blijft bestaan.

MYSAFEHOUSE kent een zgn. 10-ritten kaart; deze bedraagt € 65,- en kan voor 10 lessen (van 1 ½ uur) ingewisseld worden. De geldigheid is onbeperkt.

Door MYSAFEHOUSE georganiseerde activiteiten naast de reguliere trainingen, zoals zogenaamde specials, dienen afzonderlijk afgerekend te worden.

Ziekte

Indien de cursist wegens ziekte met een duur van meer dan een maand of door beroepsmatige redenen de cursus niet kan volgen, bestaat de mogelijkheid van een non-actief lidmaatschap. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

De cursist dient hiervoor, indien dit verzocht wordt, bewijsstukken van arts of werkgever aan MYSAFEHOUSE te overhandigen.

Na ontvangst van de bewijsstukken die u voor de eerste van de maand heeft opgegeven zullen wij het non-actief lidmaatschap in laten gaan per eerste van de maand.

Opzegging

Bij opzegging van het lidmaatschap dient de cursist dit schriftelijk voor de eerste van die lopende maand op te geven via: info@mysafehouse.nl of op schriftelijke wijze.

Bij opzegging van het lidmaatschap krijgt de cursist binnen twee weken een bevestiging via de e-mail of naar thuis toe gestuurd.

Toestemmingsverklaring

MYSAFEHOUSE zal alleen foto’s / videomateriaal gebruiken voor publicitaire doeleinden, folder / flyer materiaal en op de website van MYSAFEHOUSE in overleg met de betrokkenen.

Na toestemming zal Mysafehouse ook na het beëindigen van uw lidmaatschap foto’s en videomateriaal blijven gebruiken voor alle publicitaire doeleinden, folder / flyer materiaal en op de website van MYSAFEHOUSE.

Het is niet mogelijk om gepubliceerde foto’s en videomateriaal terug te draaien tenzij dit schade kan veroorzaken voor de desbetreffende persoon.

MYSAFEHOUSE zal geen foto’s / videomateriaal publiceren waarop iemand in een compromitterende toestand is afgebeeld.

Nevenactiviteiten en relatie- en concurrentiebeding

Gebruik van logo en naam zonder toestemming van MYSAFEHOUSE kan strafrechtelijke gevolgen hebben.

Het is verboden om de aangeleerde technieken / foto’s en videomateriaal aan derden ter beschikking te stellen en voor andere doeleinden te gebruiken.

Het is verboden om de aangeleerde technieken te onderwijzen of te gebruiken voor onderwijs aan derden.

Bij overtreding van de 3 bovengenoemde verboden verbeurt het lid aan MYSAFEHOUSE een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,- vermeerderd met € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt (zulks nadrukkelijk in afwijking van art. 7:650 BW lid 3 in zin dat de boete door MYSAFEHOUSE ten eigen behoeven kan worden aangewend), onverminderd de overige aan MYSAFEHOUSE toekomende vorderingen, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding.

Algemeen

Aangeleerde technieken zijn uitsluitend voor situaties conform de locale wetgeving! De leerling blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de proportionaliteit en subsidiariteit.

De cursist zal de aangeleerde technieken uitsluitend toepassen op de wijze waarop deze zijn geïnstrueerd.

De instructeur kan zonder opgaaf van reden een cursist te allen tijde uit de cursus verwijderen dan wel de toegang tot de cursus ontzeggen.

Indien de cursist de cursus vroegtijdig verlaat, blijft de verplichting tot betaling van het overeengekomen lesgeld bestaan.

Jongeren onder 16 jaar mogen uitsluitend trainen onder begeleiding van een volwassene of met toestemming van ouders of voogd.

Ouders en/of voogd mogen te allen tijde aanwezig zijn bij de lessen van MYSAFEHOUSE.

De cursist dient een adreswijziging onmiddellijk door te geven.

MYSAFEHOUSE behoudt zich het recht voor om de lestijden en de locatie waar de cursus gegeven wordt te wijzigen.

Op officiële en erkende feestdagen worden geen cursussen gegeven.

Wegens vakantie kan MYSAFEHOUSE vijf weken (25 werkdagen) per jaar voor groepslessen gesloten zijn.

Wegens training, cursus of ziekte kunnen de groepslessen gesloten zijn. Er zal getracht worden een vervangende instructeur te vinden. Bij niet tijdig vinden van een vervanger zal de les komen te vervallen.

Mondelinge afspraken dienen altijd schriftelijk vastgelegd te worden.

Als het lidmaatschap niet betaald is, worden bij deelname aan stages – seminars – cursussen – examens extra kosten berekend.

MYSAFEHOUSE is gerechtigd de prijzen tussentijds te wijzigen en zal de cursist ingeval van een prijsverhoging, daarvan berichten.

VOG 2015; Verklaring omtrent Gedrag d.d. 18-06-2015. Uit onderzoek zijn geen bezwaren gebleken tegen betrokkene, o.a. ter zake het verlenen van diensten (advies, beveiliging), het verlenen van diensten in persoonlijke leefomgeving, belast zijn met de zorg van minderjarigen en (hulpbehoevende) personen, zoals ouderen en gehandicapten.

Een kopie van deze VOG kan u op verzoek verzonden worden!

Logo MSH

Wilt u meer informatie over Systema Mysafehouse?

Weten wat de mogelijkheden zijn voor een cursus van Mysafehouse op maat?